SAAB TURBO CLUB OF SWEDEN STADGAR

  1. Klubbens namn är SAAB TURBO CLUB OF SWEDEN.
  2. Klubbens syfte är att främja intresset för SAAB’s personbilar försedda med turboaggregat samt att främja utbytet av teknisk och allmän information om ovan nämnda prestandabilar.
  3. Medlemskap kan erhållas av person som äger en SAAB TURBO, original eller ombyggd, eller visat särskilt intresse för densamma. Medlemskap erhålles genom inbetalning av medlemsavgiften, enligt instruktion på klubbens hemsida. Medlemskap kan sökas under hela klubbens verksamhetsår. Klubbens verksamhetsår sträcker sig från 1:a oktober till och med sista september efterföljande år. Medlemskapet är giltigt till och med sista december efter verksamhetsårets avslut.
  4. Styrelsen, som väljs av årsmötet, skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare/kommunikatör, kassör och helst 5 ledamöter. Ordförande, sekreterare/kommunikatör och 1 ledamot väljs på 2 år, udda år. Vice ordförande, kassör och 1 ledamot väljs på 2 år, jämna år. Övriga i styrelsen väljs på 1 år. Årsmötet beslutar om antalet ledamöter för det kommande verksamhetsåret.
  5. Årsmötet skall hållas under det sista kvartalet på året. På årsmötet skall årsberättelse och kassarapport framläggas och godkännas. Verksamhetsåret är lika med brutet kalenderår. Verksamhetsåret startar 1:a oktober och sträcker sig till och med sista september efterföljande år. Kallelse till årsmötet skall utsändas minst två veckor i förväg. Närvarande medlem äger en röst vid årsmötet. Vid lika röstetal gäller ordförandens röst som utslagsgivande.
  6. Årsavgiften fastställes av årsmötet.
  7. Medlem som önskar utträda ur klubben skall skriftligen meddela detta till medlemsansvarig. Var god se kontaktinfo via klubbens hemsida. Årsavgift eller del därav återbetalas ej. Uteslutning av medlem kan ske om vederbörande medvetet skadat klubbens namn eller verksamhet.
  8. Beslut om upplösning av klubben måste fattas med 2/3-dels majoritet på två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte.
  9. Stadgarna kan endast ändras vid klubbens årsmöte. Förslag till ändring skall tillställas medlem i samband med kallelse till årsmöte.